Handlezen Handlezen | Palm Reading Palm Reading | Quiromancia Quiromancia


Medische Handanalyse

Synonymen: Handanalyse - Handlezen - Handleeskunde - Handlijnkunde

Medische wetenschappers hebben vastgesteld dat de hand indicaties kan geven voor medische problemen. Zo hebben dermatologen ondekt dat sommige nagelafwijkingen een betrouwbare indicator vormen voor medische problemen (waaronder diabetes). En genetici hebben vastgesteld dat afwijkingen in de dermatoglyfen een betrouwbare indicator vormen voor bepaalde syndromen - vaak wordt het syndroom van Down [mongolisme] als voorbeeld genoemd. Maar ook andere aspecten van de hand kunnen een indicatie geven voor medische problemen.

In het vervolg van deze pagina zal blijken dat de betreffende kenmerken van de hand ook bij volkomen gezonde mensen kunnen worden aangetroffen. Met andere woorden: één afwijkend kenmerk in de hand vormt op zichzelf geen basis voor medische problemen.Medische diagnostiek op basis van de nagels


Vanaf de begin jaren 80 zijn diverse publicaties verschenen waarin de klinische betekenis van nagels & nagelafwijkingen wordt beschreven. Een klassieker op dit terrein vormt het werk van Beaven & Brooks: Color Atlas of the Nail in Clinical Diagnosis (eerste druk: 1984). Maar de laatste jaren zijn diverse nieuwe publicaties binnen deze discipline verschenen.

Toch is het nog niet zo heel lang geleden dat medische studenten tijdens hun opleiding aan de Universiteit nauwelijks werden geconfronteerd met de klinische waarde van nagels. Daarom werd in 1997 'Nail-TutorTM' geintroduceerd: een visueel personal computer programma waarin d.m.v. 150 foto's de anatomie en de pathologie van de nagels wordt beschreven - waarna de gebruiker tevens kan testen in hoeverre hij of zij het materiaal heeft begrepen.

In het algemeen kan worden gesteld dat slechts een aantal ziektes zeer frequent gepaard gaan met meestal een scala van diverse nagelafwijkingen. Hieronder volgt een overzicht van de meest veel voorkomende ziektes + een beschrijving van de bijbehorende nagelafwijkingen:
Schimmelnagel


 • Diabetes:
  In An Atlas of Diseases of the Nail wordt beschreven dat diabetes relatief vaak gepaard gaat met schimmelnagels (onychomycosis) en 'Terry's nagels' (half witte, half roze nagels).

 • Terry's nagel
  Oliedruppel nagels


 • Psoriasis:
  Psoriatische nagelziekten komen voor bij 10 tot 55% van de mensen met psoriasis. Veel voorkomende nagelafwijkingen zijn: oliedruppel nagels, Beau lijnen, schimmelnagels, gevlekte nagelmaantjes, en splinterbloedingen.
 • Beau lijnen
  Putjes


 • Psoriasis-arthritis:
  Psoriatische nagelziekten komt voor bij 53 tot 86% van de mensen met psoriasis-arthritis. Veel voorkomende nagelafwijkingen zijn: putjes in de nagelplaat, nagel komt los van het nagelbed (onycholysis).
 • Nagel los nagelbed
  Bobbels


 • Rheumatoïde-arthritis:
  Veel voorkomende nagelafwijkingen zijn o.a.: bobbeltjes (nail beading), Hippocrates nagel (clubbing), en verticale groeven.

 • Hippocrates nagel


  Uit bovenstaande blijkt dat voor vrijwel ieder genoemde medische afwijking geldt dat zich in de nagels kunnen openbaren via diverse soorten nagelafwijkingen. Kortom, nagelafwijkingen hebben meestal een a-specieke diagnostische waarde.

  * ATTENTIE: alle (beschreven) nagelafwijkingen kunnen ook worden aangetroffen bij volkomen gezonde mensen! Indien u zich zorgen maakt over afwijkingen in uw nagels, raadpleeg dan uw huisarts.


  MEER OVER NAGELS:

  De Nagel Encyclopedie
  De Nagel Enclyclopedie


  NIEUW Vind de medische oorzaak van van je nagelafwijking via:

  >> START DE NAGEL TUTOR


  Nail Encyclopedia and Nail Tutor
  Nagel Tutor

  Nail Disorder Index
  Nagelafwijkingen Index

  Diseases and Nail disorders
  Ziektes & Nagelafwijkingen

  Nail Biting
  Nagelbijten

  Nail Products
  Nagel Produkten

  Medische diagnostiek op basis van de dermatoglyfen


  In 1963 werd in het succesvolle tijdschrift 'Nature' een artikel gepubliceerd door L.S. Penrose waarin hij observaties presenteert waaruit blijkt dat het syndroom van Down gepaard gaat met specifieke combinaties van kenmerken in de dermatoglyfen.

  Stereotype kenmerken in de dermatoglyfen bij het syndroom van Down zijn: Ulnaire lussen op alle vingertoppen (met eventueel een radiale lus op de ringvinger), en in de handpalm: een hoge axiale triradius, een lus tussen de ringvinger en de middelvinger.

  Echter het duurde lang voordat de waarde van de ontdekkingen van Penrose volledig is onderkend. Want pas 20 jaar later werd de genetische oorsprong van het syndroom van Down vastgesteld (een trisomie op het 21-ste chromosomen paar).

  Later is vastgesteld dat ook andere genetische syndromen gepaard gaan met afwijkingen in de dermatoglyfen. Naast de syndromen met een trisomie, worden deze afwijkingen ook aangetroffen bij syndromen met andere structurele chromosomale afwijkingen, syndromen met een afwijkend aantal geslachtschromosomen, en syndromen met een afwijking aan een specifiek gen.

  Van belang is verder dat de betreffende syndromen vrijwel allemaal gepaard gaan met een hoge kans op een aangeboren hartafwijking. Hiermee stuiten we op de uitdagende vraag:

  Kunnen (aangeboren) hartafwijkingen bij mensen met 'normale' genen
  worden gediagnosticeerd via de dermatoglyfen in de hand?

  Overigens heeft deze vraag centraal gestaan in enkele 10-tallen wetenschappelijke studies waarbij veelal significante resultaten zijn aangetroffen. Diverse malen werden significante resultaten gepresenteerd in relatie tot een hoge axiale triradius (welke ook zeer frequent wordt aangetroffen bij de eerder genoemde genetische syndromen). Echter in de betreffende studies zijn ook significante resultaten aangetroffen die elkaar tegen spreken.


  Met andere woorden: er bestaan nog veel onduidelijkheden rondom bovengenoemde vraag.


  EIGEN OBSERVATIES:

  In een eigen studie heb ik de handen van 10 personen met (aangeboren) hartafwijking bestudeerd. Ik denk niet dat het zinvol is om op basis van deze kleine populatie statistische analyses te presenteren. Maar ik wil opmerken dat ik in de handen van een aantal van deze mensen interessante combinaties van kenmerken heb aangetroffen die betrekking hebben op o.a. volgende kenmerken in de dermatoglyfen:

 • een (zeer) hoge axiale triradius
 • een spiraal op de ringvinger
 • een lus op de hypothenar (= de zone naast de duimmuis).

  Overigens gaan deze kenmerken bij een groot aantal van deze mensen gepaard met een simiaan-achtige hartlijn of een Sydney lijn (= een zeer lange hoofdlijn). Meer over de simiaan-achtige hartlijn in de sectie neuroticisme.

  Tenslotte wil ik opmerken dat in vrijwel alle publicaties over nagels wordt beschreven dat ook hartproblemen vaak gepaard gaan met afwijkingen in de nagels zoals: splinterbloedingen en rode nagelmaantjes, zie: www.hps-online.com.


  * ATTENTIE: alle (beschreven) dermatoglyfologische patronen kunnen ook worden aangetroffen bij volkomen gezonde mensen! Indien u zich zorgen maakt over bepaalde kenmerken in uw handen, raadpleeg dan uw huisarts.

  Medische diagnostiek op basis van de vingers


  Afgelopen jaren is het werk van John T. Manning ('Digit Ratio') wereldwijd diverse malen onderwerp van discussie geweest in de media. Manning heeft ontdekt dat de zogenaamde 'Digit ratio' (= de verhouding tussen de lengte van de wijsvinger en de ringvinger) in de toekomst mogelijk als een indicator zal kunnen worden gebruikt bij de diagnostiek van diverse medische en/of psychologische problemen. Meer hierover in de sectie autisme.

  Diverse medische onderzoekers hebben vastgesteld dat genetische syndromen vaak gepaard gaan met afwijkingen in de duim (vaak gaan syndromen gepaard met een korte duim, of een duim die misvormd is), of afwijkingen aan de vingers: zie onderstaande tabel (bron: Michael L. Richardson, M.D.). Maar ook hierbij moet worden opgemerkt dat al deze hand misvormingen incidenteel ook kunnen voorkomen bij mensen die niet lijden aan een syndroom.

  Nederlands
  Dokter's taal
  Korte vingers Brachydactyly
  Te veel vingers Polydactyly
  Twee of meer vingers samengegroeid Syndactyly
  Verkrampte vingers Camptodactyly
  Kromme vingers, meestal de pink Clinodactyly
  Lange, spin-achtige vingers Arachnodactyly


  * ATTENTIE: alle (beschreven) afwijkingen kunnen ook worden aangetroffen bij volkomen gezonde mensen! Indien u zich zorgen maakt over afwijkingen in uw duim of vingers, raadpleeg dan uw huisarts.  Medische diagnostiek op basis van de lijnen


  Sommige traditionele handanalisten beweren dat kleine onregelmatigheden (zoals bijvoorbeeld: breuken en eilandjes) in de drie 'primaire' lijnen van de hand een betrouwbare indicator kunnen vormen voor medische problemen.

  Maar het weinig specifieke karakter van zowel de beschrijvingen van de hand als de beschrijvingen van de aard van de medische problematiek, doet vermoeden dat de betreffende handanalisten de waarde van hun beschrijvingen soms overschatten.
  Mogelijk hebben zij zich laten leiden door de feedback van hun clienten: in de sectie Handanalyse Psychologie wordt dieper ingegaan op de interactie tussen de handanalist en de client.

  In het algemeen kan worden gesteld dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bepaalde karakteristieken in de lijnen van de hand inderdaad een indicatie kunnen vormen voor medische problemen. Echter ook deze aspecten van de hand hebben op zichzelf geen enkele betekenis: alleen een COMBINATIE van kenmerken kan een basis vormen voor medische diagnose.

  EEN VOORBEELD:

  Uit diverse studies van medische onderzoekers is gebleken dat de zogenaamde simiaanlijn bij ongeveer 60% van de mensen met het syndroom van Down (= mongolisme) wordt aangetroffen.

  Hieruit zouden we kunnen concluderen dat de simiaanlijn een indicatie vormt voor het syndroom van Down (trisomie 21). Echter, er zijn diverse andere ziektes en syndromen waarbij de simiaanlijn ook zeer frequent wordt aangetroffen. Bij het syndroom van Edward (trisomie 18) ligt het gemiddelde percentage zelfs in de orde van 75%.

  Hierbij moet ook worden opgemerkt dat de simiaanlijn ook kan worden aangetroffen in de handen van volkomen gezonde mensen! M.a.w. een simiaanlijn is medisch gezien alleen relevant in combinatie met andere specifieke kenmerken in de hand. Op basis van een simiaanlijn in combinatie met de dermatoglyfen op de vingertoppen + onder de vingers kan het syndroom van Down worden onderscheiden van het syndroom van Edward (bron plaatje: Schaumann & Alter, 1976).

  Overigens worden bij het syndroom van Down ook vaak bepaalde nagelafwijkingen aangetroffen. Het volgende artikel biedt een overzicht van 27 typerende hand kenmerken bij het syndroom van Down:

  27 Hand kenmerken van het syndroom van Down

  In de meeste wetenschappelijk studies waarin de lijnen van de hand centraal hebben gestaan is de aandacht vooral gericht geweest op de simiaanlijn. Daarnaast heeft ook de Sydney lijn regelmatig in het middelpunt van de belangstelling gestaan.

  Over de diagnostische waarde van de overige lijnen is wetenschappelijk gezien nog weinig bekend. Echter het is voorbarig om hieruit te concluderen dat traditionele handanalisten hierover al meer kennis hebben verworven. Immers, de waarde van deze 'alternatieve' kennis bestaat vooral uit een 'web vol anekdotes' waarvan de objectieve waarde nooit is vastgesteld.


  EXTRA AANBEVELING:

  Hand kenmerken bij Kanker!!


  * ATTENTIE: alle (beschreven) kenmerken kunnen ook worden aangetroffen bij volkomen gezonde mensen! Indien u zich zorgen maakt over afwijkingen in de lijnen van uw hand, raadpleeg dan uw huisarts.
  Handanalyse onderzoek & projecten!!!
  Handanalyse Onderzoek

  Het laatste NIEUWS over handen!!!
  Handen & het Nieuws

  Een Handanalyse CURSUS voor gevorderden!!!
  Handanalyse Cursus

  Handlezen TOP 100!!!
  Handlezen TOP 100

  Online handlezen: GRATIS!!!
  Gratis Handlezen


  HANDLEZEN NETWERK | DE NAGEL ENCYCLOPEDIE | ALTERNATIEVE GENEESKUNDE

  HANDLEZEN • Counter